[ffb_revslider_0 unique_id=”2lst7tau” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22slider%22%3A%22contact%22%7D%7D%7D”][/ffb_revslider_0][ffb_section_0 unique_id=”2lst9gjc” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”2lsta0uf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%221%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”2lst9gjd” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2210%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2210%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%2C%22r%22%3A%2250%22%2C%22b%22%3A%2225%22%2C%22l%22%3A%2250%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%22-100%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”2lstalnl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2225%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2230%22%2C%22font-size-md%22%3A%2235%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Playfair Display’%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22left%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]Algemene voorwaarden[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]

Algemene voorwaarden Studio Quay – Vormgeving

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Studio Quay.Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2. Prijzen en offertes

2.1 Gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.2 Prijzen die vermeld zijn op de offerte zijn in euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders is vermeld.

2.3 Studio Quay behoudt zich het recht voor om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Studio Quay spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Studio Quay de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2 Studio Quay is niet verantwoordelijk voor fouten in het ontwerp indien de laatste proefdruk door de opdrachtgever is goedgekeurd.

4. Levering

4.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het/de in de offerte beschreven product of dienst. Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan Studio Quay.

4.2 Na oplevering komt het geleverde voor risico van de opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Studio Quay is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Studio Quay verzonden producten. Studio Quay sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

5.2 De aansprakelijkheid van Studio Quay zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

6. Privacy

6.1 Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Studio Quay verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

6.2 Studio Quay heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de opdrachtgever.

7. Betaling

7.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden.

7.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal er per verstreken termijn 5% administratiekosten in rekening worden gebracht.

7.3 Kosten van de ontwerpen/diensten worden na het aanleveren in rekening gebracht.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft Studio Quay het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Studio Quay zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.

[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”2lst9q6j” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%221%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][/ffb_section_0]