[ffb_section_0 unique_id=”2lveqb28″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-fluid%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”2lveqb2c” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3815%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.studioquay.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FHeader3-1.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A3486%2C%5C%22height%5C%22%3A1813%7D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%22200%22%2C%22b%22%3A%22200%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22t%22%3A%22200%22%2C%22b%22%3A%22200%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%22250%22%2C%22b%22%3A%22250%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22t%22%3A%22250%22%2C%22b%22%3A%22250%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”2lverj23″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%221%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%22100%22%2C%22b%22%3A%22100%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”2lvern54″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2275%22%2C%22r%22%3A%2225%22%2C%22b%22%3A%2275%22%2C%22l%22%3A%2225%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”2lvet8o4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2225%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2230%22%2C%22font-size-md%22%3A%2235%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Playfair Display’%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2230%22%2C%22font-size-sm%22%3A%2235%22%2C%22font-size-md%22%3A%2240%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Playfair Display’%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2214%22%2C%22font-size-md%22%3A%2215%22%2C%22line-height%22%3A%221.8%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%223-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2214%22%2C%22font-size-md%22%3A%2215%22%2C%22line-height%22%3A%221.8%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22text-align-md%22%3A%22right%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]Geboortekaartje[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-h2 h2 text”]Jax[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 2-|-paragraph paragraph text”]Geboortekaartje op maat gemaakt voor Jax. De ouders hadden een duidelijk beeld van hun wensen en op basis hiervan is dit ontwerp het eindresultaat. Vanwege privacy zijn de persoonlijke gegevens vervaagd.[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 3-|-paragraph paragraph text”]

– Formaat: Enkele kaart 210×99 mm en fotostrip 90x150mm
– Standaard sulfaatkarton
– Dubbelzijdig full colour bedrukt

[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][ffb_buttons_2 unique_id=”2lvfo5q4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22Terug naar portfolio%22%2C%22size%22%3A%22md%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22%2Fwerk%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-hover-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.83)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22bg-color%22%3A%22%2F* Permalink – use to edit and share this gradient%3A http%3A%2F%2Fcolorzilla.com%2Fgradient-editor%2F%2322567b%2B0%2C8acab7%2B83 *%2F background%3A %2322567b%3B %2F* Old browsers *%2F background%3A -moz-linear-gradient(-45deg%2C %2322567b 0%25%2C %238acab7 83%25)%3B %2F* FF3.6-15 *%2F background%3A -webkit-linear-gradient(-45deg%2C %2322567b 0%25%2C%238acab7 83%25)%3B %2F* Chrome10-25%2CSafari5.1-6 *%2F background%3A linear-gradient(135deg%2C %2322567b 0%25%2C%238acab7 83%25)%3B %2F* W3C%2C IE10%2B%2C FF16%2B%2C Chrome26%2B%2C Opera12%2B%2C Safari7%2B *%2F filter%3A progid%3ADXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr%3D’%2322567b’%2C endColorstr%3D’%238acab7’%2CGradientType%3D1 )%3B %2F* IE6-9 fallback on horizontal gradient *%2F%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22buttons-align%22%3A%22text-center%22%2C%22buttons-align-sm%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-md%22%3A%22text-md-right%22%2C%22buttons-align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_buttons_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”2lverj24″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”2lveroo2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3895%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.studioquay.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FHoofdfoto-1.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A3779%2C%5C%22height%5C%22%3A2529%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][ffb_image_2 unique_id=”2lves3hc” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3897%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.studioquay.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FFoto3-1.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A3779%2C%5C%22height%5C%22%3A2529%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][ffb_image_2 unique_id=”2lvp7s4e” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A6510%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.studioquay.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FFoto2-3.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A3779%2C%5C%22height%5C%22%3A2529%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *